دلنوشته درد

از هرجا که رسد درد

همانجاست دوا . . .